วิสัยทัศน์ สปท.1

“องค์กรหลักที่ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในกระบวนการยุติธรรม”