โครงสร้าง

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านความมั่นคง 1

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านความมั่นคง 2

 

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 10 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
รวม 12 คน

 

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

นายนพดล เพชรสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

: nopadol.p@pacc.go.th : 2100

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางประภา  เซ็นเสถียร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

: prapa.s@pacc.go.th : 2101


(ว่าง)
ตำแหน่ง

: - : -

นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ
นักจัดการงานทั่วไป

: suthathip.v@pacc.go.th : 2101

กลุ่มปราบปรามการทุจริต

กระทรวงด้านความมั่นคง 1

พ.ต.ท.งามพล  บุญลิ่มเต็ง
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: - : 2108


นายสันติ ต้นคชสาร
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: santi.t@pacc.go.th : 2104

(ว่าง)
ตำแหน่ง

: - : -

(ว่าง)
ตำแหน่ง

: - : -

(ว่าง)
ตำแหน่ง

: - : -

กลุ่มปราบปรามการทุจริต

กระทรวงด้านความมั่นคง 2

นางสาวณฐพร สิทธิชัย
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: nathaphorn.s@pacc.go.th : 2107


นางวันเพ็ญ ศรีสังข์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: wanpen.s@pacc.go.th : 2105

นายธนวัตน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: tanawat.w@pacc.go.th : 2103

นายพงศ์ศักดิ์ น้ำขาว
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: phongsak.n@pacc.go.th : 2501


นายอัครินทร์ พัชรวาณิชพงษ์
นิติกร

: - : 2501

(ว่าง)
ตำแหน่ง

: - : -