ผลการดำเนินงาน


ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2558 0 0 0
2557 11 11 22
2556 0 0 0
2555 0 0 0
2554 0 0 0
2553 0 0 0
2552 0 0 0
2551 8 8 16

ไต่สวนข้อเท็จจริง

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2558 0 0 0
2557 1 11 12
2556 0 0 0
2555 0 0 0
2554 0 0 0
2553 0 0 0
2552 0 0 0
2551 7 7 14

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2558 0 0 0
2557 111 11 122
2556 0 0 0
2555 0 0 0
2554 0 0 0
2553 0 0 0
2552 0 0 0
2551 6 6 12

ข้อมูล ณ วันที่24 เม.ย. 2557